Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov beriem vážne. Je pre mňa dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na mojich stránkach, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len zákon o ochrane osoobných údajov) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov=GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018

Čo to pre vás a vaše osobné údaje znamená?

Vašim osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre mňa, ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžem priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napr. meno, priezvisko, atď.., alebo  na základe jednej alebo viacerých charakteristík, či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, kultúrnu identitu, ekonomickú identitu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu byť nimi informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Aké údaje teda uchovávam?

Počas vašej návštevy mojich stránok zaznamenávam IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stánok ste navštívili moju stránku, ako dlho ste na mojej stránke boli, ktoré konkrétne podstránky si pozeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladám so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

Používam cookies k tomu, aby som zistila preferencie návštevníkov web stránok a vedela na základe toho prispôsobiť  moju ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby som zistila, či už ste moju stránku z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by som nevedela, čo sa vám páči a nedokázala by som vám vo svete internetu vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači.

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu vás delím do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktoré ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému vás nebudem zaťažovať informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov.

Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: info@magama.sk a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadam. Garantujem, že tak urobím skôr ako pred koncom lehoty.

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na mojich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, videá zdarma a pod. Najčastejšie uchovávam tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách a v nevyhnutnom rozsahu.

Komentáre na mojej webovej stránke

Ak komentujete na mojej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so spracovaním vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, e-mail, vaša stránka a obsah komentára), pričom zverejnené sú iba meno prípadne aj priezvisko (ak ho zadáte) a obsah vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívam na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie som osobitným predpisom viazaná váš údaj ďalej archivovať).

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú- máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa- t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvam.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na mojom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavím ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažem z mojich systémov. Rovnako ich vymažem, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov, však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujem na plnenie mojich zákonných povinností, ktoré mi ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy, na tento účel plnenia mojich zákonných povinností ich budem musieť ďalej spracovávať.

INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018, nasledujúce odseky sa riadia týmto zákonom

Ak od dotknutej osoby získavam  osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, som povinná poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní :

– identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,

– kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

– účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,

– oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa
§ 13 ods. 1 písm. f),

– identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

– informáciu o tom, že zamýšľam preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2§ 49 alebo § 51 ods. 1 a 2.

Okrem informácií podľa odseku 1 som povinná pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie o

– dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,

– právne požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

– práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

– práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

–  tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

– existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Som povinná poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, ak mám v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ.

Neposkytujem vaše údaje tretím stranám

Nepredávam, neobchodujem ani žiadnym iným spôsobom neposkytujem vaše osobné údaje tretím stranám s výnimkou poštových a kuriérskych spoločností. Podľa mňa to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo mi môžete poskytnúť.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na vašu žiadosť nebudem reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. §100 zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodnem zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejním ich na tejto stránke a informujem vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 24.05.2018

Platné od 1.2.2019